Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11100
Título : La justicia transicional
Autor : Jiménez Casasnovas, Alberto
Otras materias: Justícia transicionalDrets humans (Dret internacional)Justicia transicionalDerechos humanos (Derecho internacional)
Fecha de publicación : 25-feb-2014
Resumen : Anàlisi dels processos de transició des d'una situació, en la que s'han produït violacions dels drets humans, fins a un sistema democràtic, des del punt de vista de la justícia aplicada, que castiga els transgressors, porta la reparació a les víctimes i possibilita una reconciliació de la societat, que fonamenti i garanteixi l'estabilitat i continuïtat del nou sistema democràtic.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11100
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Justicia_Jimenez_2013.pdf918,65 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons