Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11092
Título : Análisis y evaluación de competencias para la definición de puestos de trabajo
Autor : Mena Morales, Andrés
Otras materias: Recursos humansAvaluació de les feinesCompetències professionalsRecursos humanosAvaluación del empleoCompetencias profesionales
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : En el següent Treball de Fi de Grau es farà un breu recorregut per la història recent de la gestió dels Recursos Humans, començant per la teoria dels “trets” i acabant per la teoria de les competències en la que es centrarà el desenvolupament del treball. Es veuran formes específiques de realitzar definicions de llocs de treball, perfils d’exigències basats en la teoria de les competències i es crearà un diccionari de competències arrel de les aportacions de diversos autors. Finalment, per completar tota la investigació teòrica, es realitzarà una part pràctica en la que s’avaluarà a un treballador en base al diccionari de competències realitzat i als coneixements atorgats per la part teòrica del treball que està centrat en la gestió dels Recursos Humans per competències. Aquesta avaluació es durà a terme tant pel propi treballador avaluat com per part d’un superior i un company. D’aquesta manera el resultat de l’avaluació del rendiment serà molt més objectiu de cara a extreure unes conclusions i unes valoracions sobre el treball.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11092
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Mena_2016.pdf956,39 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons