Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11090
Título : La motivación en la empresa. Los factores higiénicos y motivacionales de Frederick Herzberg
Autor : San Antonio Sanchón, Thais
Otras materias: Motivació del personalSatisfacció en el treballMotivación del personalSatisfacción en el trabajo
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : La actual competitivitat empresarial ha fet que molts directius i responsables començin a crear valor en les seves empreses a través dels seus empleats. No hi ha dubte que avui, hi ha molts executius que equivocadament creuen que darrere d'un treballador feliç i motivat en el seu treball, estan només els diners, per això l'objectiu del treball present serà veure si és cert, seguint la teoria de Herzberg, que només els diners o els beneficis empresarials són suficients perquè els treballadors es sentin motivats i feliços. Per fer-ho, s’ha recollit informació sobre 369 treballadors en actiu de diferents edats, amb diferents càrrecs i provinents de diferents empreses, utilitzant una tècnica d'anàlisi tipus test amb escala de Likert. Els resultats han demostrat que avui dia encara son moltes les empreses que deixen de banda els factors motivacionals a l’hora de tractar amb els seus empleats.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11090
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Motivacion_San Antonio_2016.pdf1,28 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons