Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11089
Título : Propuesta de un campamento para niños con Asperger
Autor : Calahorro Herrador, Aïna
Otras materias: Asperger, Síndrome d'Habilitats socialsEmocionsColònies de vacancesHabilidades socialesEmocionesColonias de vacaciones
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : El tema central d’aquest TFG és la proposta d’un campament d’Estiu per nens amb Síndrome d’Asperger. L’objectiu és conèixer quines són les seves habilitats i dificultats amb la finalitat de que a través del campament realitzin activitats per potenciar-les . Partirem d’un profund anàlisis sobre que és el Síndrome d’Asperger, per poder situar-nos en el tema. I posteriorment, farem un estudi de les activitats, jocs y tasques essencials per assolir l’objectiu ja nomenat, i així finalitzar amb una proposta d’un campament de cinc dies.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11089
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propuesta_Calahorro_2016.pdf2,28 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons