Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11086
Título : ¿Es la presencia de una psicopatología una contraindicación total o parcial para la cirugía bariátrica?
Autor : Fernández-Velilla Lapuerta, Olga
Otras materias: ObesitatCirurgiaPsicopatologiaObesidadCirugíaPsicopatología
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : L'obesitat mòrbida representa una patologia rellevant, tant pel risc cardiovascular com per la seva associació a diverses patologies. Entre les malalties associades a l'obesitat es troben psicopatologies com els trastorns de la conducta alimentària, la depressió o l'ansietat. La Cirurgia Bariàtrica (CB) és considerada actualment el tractament més eficaç en l'obesitat mòrbida. S'ha realitzat una revisió bibliogràfica per a definir, concretar i aclarir l'epidemiologia, les causes i el tractament de l'obesitat, centrant-nos en la CB. L'objectiu d'aquest treball és, per tant, en el marc dels criteris d'inclusió i exclusió de la CB, abordar si la presència de patologies psiquiàtriques és una contraindicació total o parcial per al tractament quirúrgic de l'obesitat mòrbida. Per a això s'han observat sis casos clínics de pacients amb presència de una malaltia mental i candidats a CB. S'ha realitzat una breu discussió de cada un d'ells en l'àmbit de les indicacions i contraindicacions per a la intervenció.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11086
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Presencia_Fernandez-Velilla_2016.pdf534,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons