Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11085
Título : Abordaje clínico del sentimiento de culpa
Autor : Bueis Ordóñez, Fernando de los
Otras materias: CulpabilitatPsicopatologiaCulpabilidadPsicopatología
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : El sentiment de culpa és una realitat antropològica que planteja seriosos reptes al psicòleg clínic. Aquest estudi proposa un diàleg multidisciplinari que permeti comprendre la profunditat psicológica del sentiment de culpa, amb l’objectiu d’oferir una reflexió nova sobre aquesta realitat humana sempre actual. Així doncs, ofereix algunes indicacions útils per dur a terme una terapia integral que tingui present a la persona en la seva totalitat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11085
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Abordaje_Bueis_2016.pdf474,56 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons