Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11083
Título : La aplicación del concepto Mindfulness en el Self y las relaciones sociales
Autor : Aguado Durán, Álvaro
Otras materias: Consciència (Psicologia)Jo (Psicologia)Relacions humanesConciencia (Psicología)Yo (Psicología)Relaciones humanas
Fecha de publicación : 21-dic-2016
Resumen : Les persones, a la recerca d'identitat personal, s'identifiquen amb el cos, l’activitat mental, les emocions, sentiments, creences, etc., portant a percebre totes aquelles situacions o esdeveniments que ocorrin d'una manera personal. Així mateix, aquesta mena de percepció generarà un judici del fenomen succeït en base a un jo central, segons el qual el que ha passat serà positiu i, per tant, augmentarà l'autoestima i confiança del subjecte o negatiu, minant ambdós factors. Gràcies al mindfulness, s'ha descobert recentment, que es pot arribar a una manera d'actuació i percepció distant d'aquesta plètora de resultats o avaluacions interpersonals, i mitjançant el qual es veuen facilitades i reforçades capacitats com la resiliència, la humilitat, la confiança i l'amabilitat. El valuós canvi d'una forma de percepció a l'altra rau a la transcendència de l'ego, en la transcendència de la necessitat d'identificar-nos amb tot allò transitori que passi en la nostra vida, i poder retornar a la Consciència.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11083
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aplicacion_Aguado_2016.pdf576,43 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons