Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11080
Título : La personalidad suicida dentro del marco de prevención del suicidio
Autor : Vintró Alcaraz, Cristina
Otras materias: PersonalitatSuïcidiMedicina preventivaPersonalidadSuicidio
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : En els darrers anys, el suïcidi i les temptatives autolítiques han anat en augment, convertint-se en un problema de salut pública arreu del món. Amb la finalitat d'elaborar una millor prevenció d'aquest fet, la present recerca se centra en estudiar els trets de personalitat que presenten aquells que cometen algun comportament suïcida. Són dos els perfils que caracteritzen a aquestes persones: el perfil malenconiós, en el qual predomina la desesperança, i l'impulsiu, que es defineix pels trets de impulsivitat i agressivitat. S'aborden a més, certes alteracions cognitives i altres trets com l'aïllament, la baixa tolerància a la frustració, l'ansietat, la dependència,… Aquestes característiques, junt amb altres factors de risc –entre els quals destaquen certes patologies mentals– contribueixen a l'aparició de conductes suïcides.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11080
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Personalidad_Vintro_2015.pdf920,69 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons