Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11075
Título : Intervención y rehabilitación de drogodependencias en Proyecto Hombre
Autor : Ghahremani Thomsen, Sarah
Otras materias: DrogoadiccióRehabilitacióTerapèuticaDrogadicciónRehabilitaciónTerapéutica
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : L’addicció a les drogues representa per a la societat actual un important problema de salut pública. El present document se centra en el treball que porta a terme l’Associació de Proyecto Homme tot afavorint la rehabilitació de persones amb trastorn addictiu. S’aborda, a nivel general, la situació actual de les addiccions a Espanya, s’analitzen les substàncies per les quals es consulta amb més freqüència a Proyecto Homme, s’ofereix una descripció de les principals característiques dels programes desenvolupats per la mencionada associació y es descriuen els objectius terapèutics principals del seu tractament. Aquest treball de Fi de Grau de Psicologia té com a finalitat principal portar a terme un exhaustiu anàlisi pràctic de l’abordatge terapèutic que aplica l’associació de Proyecto Homme i examinar el seu grau d’eficiència en base a una mostra representativa de 17 usuaris que actualmente estan realitzant el seu tractament a la Comunitat Terapèutica Residencial de Proyecto Homme Alicante.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11075
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Intervencion_Ghahremani_2015.pdf17,08 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons