Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11068
Título : Análisis de las competencias profesionales que potencian la inserción laboral de personas con un trastorno mental
Autor : Aragonés Torras, Mireia
Otras materias: Malalts mentalsCompetències professionalsInserció laboralEnfermos mentalesCompetencias profesionalesInserción laboral
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El treball de Fi de Grau: "Anàlisis de les competències professionals que potencien la inserció laboral de persones amb un trastorno mental" té per objectiu principal la creació d'una eina d'autoavaluació. Aquesta mesura nou competències transversals i una competència tècnica bàsica. L'instrument està dirigit a persones que pateixen un trastorn mental i que es troben en un procés d'inserció en una institució especialitzada. El propòsit de l’instrument és el de proporcionar informació addicional sobre la persona per poder crear un pla d'acció personalitzat que afavoreixi la seva inserció. S’inclou un estudi empíric del projecte pilot de l’aplicació de la citada eina amb una mostra de 25 participants, el quals són usuaris de la Fundació Joia.

El trabajo de Fin de Grado: “Análisis de las competencias profesionales que potencian la inserción laboral de personas con un trastorno mental” tiene como objetivo principal la creación de una herramienta de autoevaluación. Esta mide nueve competencias transversales y una competencia básica técnica. El instrumento va dirigido a personas que padecen un trastorno mental y que se encuentran en un proceso de inserción laboral en alguna institución especializada. El fin de dicha herramienta es obtener más información sobre la persona para poder crear un plan de actuación personalizado que favorezca su inserción laboral. Se incluye un estudio empírico del proyecto piloto de aplicación de dicha herramienta con una muestra de 25 participantes, los cuales son usuarios de la Fundación Joia.

The Final Degree Project "Analysis of labor competencies that promote the labor insertion of people with mental disorders" has as main objective the creation of a self-evaluation instrument. This instrument measures nine cross-disciplinary skills and a basic technical one. The instrument is intended for people suffering from a mental disorder and that are in a process of job placement in a specialized institution. The purpose of this tool is to provide additional information about the person, in order to facilitate a customized action plan for the laboral insercion. An empirical study is included of the pilot project of application of this tool, of a sample of 25 participants, who are users of the Joia Foundation.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11068
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Aragones_2017.pdf911,5 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons