Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11067
Título : Esquizofrenia y deterioro cognitivo
Autor : Guarch Termens, Silvia
Otras materias: EsquizofrèniaDemènciaEsquizofreniaDemencia
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball de fi de grau ha consistit en una recerca de la bibliografia més actual sobre el tema del deteriorament cognitiu en l'esquizofrènia. S'ha redactat a partir de la interpretació d’informació recopilada a través de diversos articles científics redactats per investigadors especialitzats en aquest àmbit. A més, també s'ha explicat detalladament el funcionament d'un dels programes computaritzats més avalats actualment per a la rehabilitació dels pacients amb deteriorament cognitiu associat a l'esquizofrènia.

Este trabajo de final de grado ha consistido en una búsqueda de la bibliografía más actual sobre el tema del deterioro cognitivo en la esquizofrenia. Se ha redactado a partir de la interpretación de información recopilada a través de varios artículos científicos redactados por investigadores especializados en este ámbito. Además, también se ha explicado detalladamente el funcionamiento de uno de los programas computarizados más avalados actualmente para la rehabilitación de los pacientes con deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia.

This final degree project has consisted of a search for the most current literature on the subject of cognitive impairment in schizophrenia. It has been written on the basis of the interpretation of information gathered from several scientific articles written by researchers specialized in this field. In addition, the operation of one of the most currently supported computer programs for the rehabilitation of patients with cognitive impairment associated with schizophrenia has also been explained in detail.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11067
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Esquizofrenia_Guarch_2017.pdf1,5 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons