Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11066
Título : Comparaciones y aportaciones de los padres del desierto a la psicología actual: una mirada desde la antropología y la identidad
Autor : Prats García, Sara
Materias: Padres del desiertoAntropologíaPsicologíaPares del desertAntropologiaPsicologia
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El present treball és una proposta d'integració entre la psicologia actual i l'antropologia que pren com a punt de referència als pares del desert. A través d'una anàlisi sobre la seva vida i les seves pràctiques quotidianes, veurem com s'expressa i com es desenvolupa la naturalesa humana. Això ens permetrà comprovar si els mètodes que utilitzaven per al desplegament del seu potencial eren acords a la fi última de l'ésser humà, i al mateix temps, comparar-les amb els coneixements teòrics i les tècniques de la psicologia actual. Aquesta anàlisi també permetrà observar les contribucions que aquests savis podrien aportar a aquesta disciplina, havent contrastat l'eficàcia dels seus mètodes a través dels efectes en la seva pròpia psicologia.

El presente trabajo es una propuesta de integración entre la psicología actual y la antropología que toma como punto de referencia a los padres del desierto. A través de un análisis acerca de su vida y sus prácticas cotidianas, veremos cómo se expresa y cómo se desarrolla la naturaleza humana. Esto nos va a permitir comprobar si los métodos que utilizaban para el despliegue de su potencial eran acordes al fin último del ser humano, y al mismo tiempo, compararlas con los conocimientos teóricos y las técnicas de la psicología actual. Este análisis también permitirá observar las contribuciones que estos sabios podrían aportar a dicha disciplina, habiendo contrastado la eficacia de sus métodos a través de los efectos en su propia psicología.

The present work is a proposal of integration between the current psychology and the anthropology that takes as a point of reference the desert fathers. Through an analysis about their life and daily practices, we will see how human nature is expressed and how it develops. This will allow us to verify whether the methods they used for the unfolding of their potential were in accordance with the ultimate goal of the human being, and at the same time to compare them with the theoretical knowledge and techniques of modern psychology. This analysis will also allow observing the contributions that these scholars could contribute to this discipline, having contrasted the effectiveness of their methods through the results in their own psychology.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11066
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Comparaciones_Prats_2017.pdf1,53 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons