Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11064
Título : Abuso sexual infantil y delitos sexuales en la vida adulta ¿podemos hablar de relación causal?
Autor : Bruch Granado, Anna
Otras materias: Abús sexual envers els infantsAdults víctimes d'abús sexual en la infànciaDelictes sexualsAbusos sexuales a niñosAdultos víctimas de abuso sexual en la infanciaDelitos sexuales
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : L'abús sexual infantil constitueix un greu problema sociocultural que suposa una vulneració dels drets més bàsics dels menors i que, pel que fa experiència primerenca traumàtica, comporta diferents efectes psicopatològics podent comprometre el desenvolupament de les víctimes. S'aborda la hipòtesi d'una possible relació causal entre experiència de víctima i posterior desenvolupament cap agressor, constatant que el fet d'haver estat víctima d'abusos en la infància constitueix un factor de risc per a convertir-se en posterior agressor a la vida adulta, sense poder establir relacions causals entre tots dos fets. Es recullen factors amortidors i protectors que permeten una adequada recuperació, creixement posttraumàtic positiu, i la ruptura de patrons disfuncionals, emfatitzant en la resiliència psicològica com a favorable variable protectora i d'intervenció en les víctimes.

El abuso sexual infantil constituye un grave problema sociocultural que supone una vulneración de los derechos más básicos de los menores y que, en cuanto experiencia temprana traumática, conlleva distintos efectos psicopatológicos pudiendo comprometer el desarrollo de las víctimas. Se aborda la hipótesis de una posible relación causal entre experiencia de víctima y posterior desarrollo hacia agresor, constatando que el hecho de haber sido víctima de abusos en la infancia constituye un factor de riesgo para convertirse en posterior agresor en la vida adulta, sin poder establecer relaciones causales entre ambos hechos. Se evidencian factores amortiguadores y protectores que permiten una adecuada recuperación, crecimiento postraumático positivo, y la ruptura de patrones disfuncionales, enfatizando en la resiliencia psicológica como favorable variable protectora y de intervención en las víctimas.

Child sexual abuse constitutes a serious socialcultural problem that implies a violation of the most basic rights of minors and, as an early traumatic experience, entails different psychopathological effects that may compromise the development of victims. It addresses the hypothesis of a possible causal relationship between victim experience and later development towards aggressor, noting that the fact of being a victim of abuse in childhood constitutes a risk factor to become a later aggressor in adult life, not being able to establish causal relations between both facts. It also evidences buffering and protective factors that allow adequate recovery, positive post-traumatic growth, and rupture of dysfunctional patterns, emphasizing psychological resilience as a favorable protective variable and intervention in the victims.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11064
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Abuso_Bruch_2017.pdf712,83 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons