Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11063
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorJuanola Cadena, Joan d'Àvila-
dc.creatorMartínez Lara, Antonio-
dc.date.accessioned2017-12-15T13:35:59Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:12Z-
dc.date.available2017-12-15T13:35:59Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:12Z-
dc.date.created2017-09-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11063-
dc.description.abstractAl llarg d’aquest treball es tractarà de descobrir la relació entre la acedia i la pusil·lanimitat amb els trastorns neuròtics a través d’un prisma psicopatològic actual. En primer lloc, es farà un recalcament de tots dos termes, a través de la moral aristotèlic-tomista, per poder abordar una terapèutica d’aquests, sobre la base de la teoria de la virtut, la qual serà desenvolupada per llançar llum a aquest mètode de superació. A partir d’aquí, es realitzarà un recorregut de la acedia i la pusil·lanimitat en la psicopatologia actual, per posteriorment profunditzar en els dos autors que considerem que millor acullen aquests conceptes a través de les seves teories psicològiques. Finalment, traçarem el vincle entre la adquisició de les virtuts i la maduresa psicològica.cat
dc.description.abstractA lo largo de este trabajo se tratará de descubrir la relación entre la acedia y la pusilanimidad con los trastornos neuróticos desde un prisma psicopatológico actual. En primer lugar, se hará hincapié en ambos términos, a través de la moral aristotélico-tomista, para poder abordar una terapéutica de éstos, en base a la teoría de la virtud, la cual será desarrollada para arrojar luz a dicho método de superación. A partir de aquí, se realizará un recorrido de la acedia y de la pusilanimidad en la psicopatología actual, para posteriormente profundizar en los dos autores que consideramos que mejor acogen estos conceptos a través de sus teorías psicológicas. Finalmente, trazaremos el vínculo entre la adquisición de las virtudes y la madurez psicológica.spa
dc.description.abstractThroughout this work we will seek to discover the relationship between acedia and pusillanimity in neurotic disorders from a current psychopathological point of view. First of all, we will lay emphasis on both terms, by means of the aristotelian-thomistic moral, in order to address a treatment of these on the basis of the theory of virtue, which will be developed to shed light to this method of overcoming. From here on, there will be a review of acedia and pusillanimity in current psychopathology, and subsequently we will delve into two authors that we believe welcome these concepts through their psychological theories. Finally, we will draw the link between the acquisition of virtues and psychological maturity in the human being.eng
dc.format.extent80 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDepressió psíquicacat
dc.subject.otherPsicopatologiacat
dc.subject.otherAristòtil, 384-322 aCcat
dc.subject.otherTomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274cat
dc.subject.otherDepresión psíquica-
dc.subject.otherPsicopatología-
dc.subject.otherAristóteles, 384-322 aC-
dc.subject.otherTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274-
dc.titleAcedia y pusilanimidad en los trastornos neuróticoscat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Acedia_Martinez_2017.pdf501,2 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons