Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11060
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorÁlvarez Segura, Mar-
dc.creatorRossy Parés, Claudia-
dc.date.accessioned2017-12-15T12:18:05Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:09Z-
dc.date.available2017-12-15T12:18:05Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:09Z-
dc.date.created2017-09-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11060-
dc.description.abstractLa migració és una experiencia emocionalment molt intensa. Primer de tot perquè comporta l’elaboració d’un dol múltiple i recurrent, ja que es deixa enrere casa, familia, amics, idioma, cultura i altres elements que deixen de formar part del dia a dia del migrant però que no desapareixen per sempre, sinó que es mantenen en la distància. A més a més, s’afegeixen les dificultats d’adaptació i integració a un país amb una cultura i un entorn social molt diferent al que li és familiar al migrant, i que en ocasions no són del tot rebuts amb les portes obertes. Però el retorn a casa també suposa una experiència emocional i intensament estressant. La dificultat per sentir-se identificat amb les pròpies arrels i encaixat en el cercle social del país d’origen, més el dol pel que s’ha deixat a l’estranger, poden provocar una crisi al migrant retornat. Per això, es fa necessari que des de la psicología s’estudiïn les implicacions psicològiques de la migració i els factors que permeten al migrant superar aquests contratemps. Aquest treball de fi de grau pretèn descriure i analitzar la vivència psicològica del migrant retornat des de l’enfoc de la resiliència. Està compost per una part teòrica, que aborda els aspectes més retllevants de la migració, de la migració de retorn i la resiliència, i un treball de camp, a travès del qual es realitza un anàlisi qualitatiu d’unes entrevistes realitzades a set joves equatorians retornats.cat
dc.description.abstractLa migración es una experiencia emocionalmente muy intensa. Primero de todo porque conlleva la elaboración de un duelo múltiple y recurrente, puesto que se deja atrás casa, familia, amigos, idioma, cultura y otros elementos que dejan de formar parte del día a día del migrante pero que no desaparecen para siempre, sino que se mantienen en la distancia. Además, se añaden las dificultades de adaptación e integración a un país con una cultura y un entorno social muy distinto a lo que le es familiar al migrante, y que en ocasiones no son del todo recibidos con las puertas abiertas. Pero el retorno a casa también supone una experiencia emocional e intensamente estresante. La dificultad para sentirse identificado con las propias raíces y encajado en el círculo social del país de origen, más el duelo por lo dejado en el extranjero, pueden provocar una crisis al migrante retornado. Por eso se hace necesario que desde la psicología se estudien las implicaciones psicológicas de la migración y los factores que permiten al migrante superar tales contratiempos. Este trabajo de fin de grado pretende describir y analizar la vivencia psicológica del migrante retornado desde el enfoque de la resiliencia. Está compuesto por una parte teórica, que aborda los aspectos más relevantes de la migración, la migración de retorno y la resiliencia, y un trabajo de campo, a través del cual se realiza un análisis cualitativo de unas entrevistas realizadas a siete jóvenes ecuatorianos retornados.spa
dc.description.abstractMigration is a very emotionally intensive experience. First of all because it entails the elaboration of a multiple and recurrent grief due to the fact that the immigrant leaves home, family, friends, language, culture and other elements that finish being part of his day to day, but which do not disappear forever, as they remain at the distance. Besides this, there are added the difficulties of being adapted and integrated in a country with a very different culture and social environment from what is familiar to the migrant, and occasionally they are not welcomed. But the return at home also supposes an stressful experience. The difficulty of feeling identified with the own roots and got in the native’s social circle, plus the grief for what was left in the foreign, can provoke a crisis to the returned migrant. For that reason, it is necessary that Psychology studies the psychological effects of migration and the means that allow the migrant to overcome that setbacks. This final degree project aims to describe and analyze the psychological experience of the returned migrant under a resilience sight. It is composed by a theoretical part, which approaches the more relevant aspects of migration, return migration and resilience, and a field work, through which it is done a qualitative analysis of seven interviews done to young returned Ecuadorians.eng
dc.format.extent105 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherMigraciócat
dc.subject.otherDolcat
dc.subject.otherMigració de retorncat
dc.subject.otherResiliènciacat
dc.subject.otherMigración-
dc.subject.otherDuelo-
dc.subject.otherMigración de retorno-
dc.subject.otherResiliencia-
dc.titleUna mirada de la migración y del retorno a la luz de la resilienciacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Mirada_Rossy_2017_1.pdf911,52 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mirada_Rossy_2017_2.pdf251,28 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons