Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11058
Título : Conceptualización, evaluación y análisis comparativo de los agresores sexuales
Autor : Vaquer González, Aitana
Otras materias: Delinqüents sexualsDelictes sexualsVíctimes de delictesPsicoteràpiaDelincuentes sexualesDelitos sexualesVíctimas de delitosPsicoterapia
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : En base al marc conceptual dels abusos sexuals, s’han revisat les principals teories que han estudiat el seus orígens, analitzant els perfils dels agressors tant d’adults com de menors. Amb l’objectiu de determinar les diferencies establertes entre tots dos en quant a personalitat, aspectes psicològics, cognitius i conductuals es refereix. Concloent amb la importància de realitzar de forma efectiva la seva categorització i avaluació. S’ha buscat establir els patrons essencials de conducta i personalitat dels agressors sexuals infantils i adults per d’obtenir una diferencia significativa, més enllà de les edats de les víctimes. A més, suggerim avançar en l’estudi dels delinqüents, amb el fi d’obtenir una millor visió dels fets i que això pugui constituir un progrés tant en la valoració dels factors de risc, la prevenció i el tractament clínic de l’agressor i la víctima simultàniament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11058
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Conceptualizacion_Vaquer_2017.pdf6,82 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons