Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11057
Título : Orientación escolar y familiar en casos de divorcio parental
Autor : Sánchez Mir, Irene
Otras materias: Fills de pares divorciatsOrientació escolarOrientació familiarDivorciHijos de padres divorciadosOrientación escolarOrientación familiarDivorcio
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Més de la meitat de les parelles que es divorcien avui dia a Espanya tenen fills al seu càrrec. Tot i que la majoria d'ells aconsegueixen adaptar-se a la nova situació familiar abans d'un any, altres continuen presentant alteracions emocionals, cognitives, conductuals, acadèmiques i fins i tot físiques, que interfereixen en el seu desenvolupament normal. Per això, hem estudiat com afecta el divorci als fills en funció de la seva edat i quines variables intervenen com a factors de protecció i de risc davant l'adaptació. Els mestres són una altra de les figures importants en l'adaptació dels nens a la nova situació familiar. Per això, és important que estiguin formats en la matèria i que coneguin quines són les bones pràctiques al respecte. En aquest treball hem analitzat quins necessitats tenen alhora d'atendre els alumnes amb pares separats i les seves famílies, i els resultats apunten a un desconeixement general de com procedir adequadament. Per aquest motiu, s'ha considerat rellevant que disposin de materials que els orienten. Actualment, a Espanya, no existeix cap guia amb aquesta finalitat pel que en aquest document es presenta una breu proposta adaptada al context dels col·legis catalans. La metodologia utilitzada ha consistit en la recopilació i anàlisi de llibres i d'articles científics a través de la recerca en diverses bases de dades, així com la realització d'una entrevista a Vicenç Arnaiz, psicòleg que ha detectat la necessitat que els educadors disposin d'eines i estratègies pràctiques que fomentin l'adaptació dels nens al divorci.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11057
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Orientacion_Sanchez_2017.pdf552,1 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons