Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11054
Título : Peritatges psicològics en casos de custodies de menors
Autor : Bardolet Albanell, Berta
Otras materias: PsicologiaPeritatgeDivorciSeparació conjugalMenorsGuarda i custòdiaPsicologíaPeritajeDivorcioSeparación conyugalMenoresGuardia y custodia
Fecha de publicación : 26-sep-2013
Resumen : Una separació o un divorci son situacions difícils per els menors, i podem portar greus conseqüències psicològiques si no es porta de la millor manera. Tenint en compte que la figura del menor és la més important, intentarem descobrir què poden fer els pèrits o psicòlegs, així com es realitza el peritatge, com tractar als dos progenitors i als menors, per tal de valorar la millor custodia pel menor i, procurar minimitzar les conseqüències.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11054
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Peritatges_Bardolet_2013.pdf998,36 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons