Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11052
Título : Anàlisi de les relacions i la personalitat dels personatges en Anna Karènina
Autor : Salallasera Muñoz, Laura
Otras materias: Trastorn límit de la personalitatParellaTolstoi, Lev, graf, 1828-1910. Anna KareninaTrastorno límite de la personalidadPareja
Fecha de publicación : sep-2018
Resumen : Aquest document recull un anàlisi de la novel·la Anna Karènina de Lev Tolstoi, clàssic de la literatura russa publicat per primera vegada l’any 1877. Es realitza un anàlisi, des d’un punt de vista psicològic, de la les relacions de parella dels personatges principals de la novel·la amb el recolzament teòric de la Teoria triangular de l’amor de Sternberg. Es revisa també la personalitat dels mateixos personatges en base a la teoria dels Cinc Factors de Costa i McCrae. Finalment, es fa especial atenció a la personalitat de la protagonista la qual es compara amb el que avui en dia es coneix com a Trastorn límit de la personalitat.

Este documento recoge un análisis de la novela Anna Karènina de Lev Tolstoi, clásico de la literatura rusa publicado por primera vez el año 1877. Se realiza un análisis, desde un punto de vista psicológico, de las relaciones de pareja de los personajes principales de la obra con el apoyo teórico de la Teoría triangular del amor de Sternberg. Se revisa también la personalidad de los mismos personajes en base a la teoría de los Cinco Factores de Costa y McCrae. Finalmente, se hace especial atención a la personalidad de la protagonista la cual se compara con lo que actualmente se conoce como Trastorno límite de la personalidad.

This document contains an analysis of the novel Anna Karènina written by Lev Tolstoi, a classic of Russian literature published for the first time in 1877. We analyze, from a psychological point of view, the relationship between the main characters with the theoretical support of the Sternberg’s Triangle Theory of Love. The personality of the same characters that we also analyze is reviewed based on the Big Five theory of Costa and McCrae. Finally, we pay special attention to the personality of the protagonist which is compared to a Personality Disorder.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11052
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisi_Salallasera_2018.pdf434,04 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons