Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11050
Título : Resiliencia en familias con hijos que padecen trastornos del espectro autista
Autor : Dorado Mediano, Beatriz Carlota de
Otras materias: AutismeResiliència (Tret de la personalitat)AutismoResiliencia (Rasgo de la personalidad)
Fecha de publicación : 28-ene-2014
Resumen : Amb aquest treball pretenem començar a investigar la relació que existeix entre el desenvolupament de la resiliència en pares que tenen fills que pateixen trastorns de l'espectre autista i la evolución d’aquests nens, en els tres aspectes més alterats en aquesta patologia, com són la interacció social, la comunicació i els patrons de conducta, interessos i activitats restrictives, repetitives i estereotipades.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11050
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Resiliencia_Dorado_2013.pdf775,97 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons