Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11049
Título : Los estilos de crianza y su papel e impacto en el desarrollo infantojuvenil
Autor : Torres Keenlyside, Adrià
Otras materias: Psicopatologia infantilDesenvolupament humàConducta prosocialPsicopatología infantilDesarrollo humano
Fecha de publicación : dic-2019
Resumen : Conèixer que són els estils de criança i quin efecte tenen en el desenvolupament del nen i l’adolescent, és un element indispensable per al professional clínic, jurídic i educatiu, però sobretot per als progenitors, a causa de la relació que tenen aquests estils de criança amb la psicopatologia infant-juvenil. En aquest treball, s’exposa quins són els quatre estils de criança i les seves característiques; i quina relació mantenen amb el desenvolupament humà a partir de la relació entre aquests estils amb el temperament, l'aferrament i l’autoestima. Per altra banda, es presenten els efectes perjudicials i positius d’aquests estils sobre el desenvolupament segons la psicopatologia infant-juvenil i la conducta prosocial. Per últim, es plantegen certes mesures de prevenció per afavorir el comportament prosocial i minimitzar la incidència de la psicopatologia infant-juvenil, segons la relació prèviament exposada que aquests dos elements mantenen amb els estils de criança.

Conocer qué son los estilos de crianza y qué efectos tienen sobre el desarrollo del niño y el adolescente, es un elemento indispensable para el profesional clínico, forense y educativo, y sobre todo para los progenitores, debido a la relación que tienen estos estilos de crianza con la psicopatología infantojuvenil. En este trabajo se expone cuáles son los cuatro estilos y sus características, y qué nexo tiene la crianza con el desarrollo humano a partir de su correlación con el temperamento, el apego y la autoestima. Por otro lado, se presentan los efectos perniciosos y positivos que tienen dichos estilos en el desarrollo según la psicopatología infantojuvenil y la conducta prosocial y, por último, se plantean ciertas medidas de prevención para favorecer el desarrollo de la conducta prosocial y minimizar la incidencia de aquella psicopatología infantojuvenil que depende en mayor medida de los estilos de crianza.

Know what the breeding styles are and what is their effects on the development of the child and adolescent, is an indispensable knowledge for the clinical, forensic and educational professional, and especially for the parents because of their relationship with the child and youth psychopathology. In this work its exposed which are the four breeding styles and their characteristics; what paper they have with the human development from their relationship with: temperament, attachment and self-esteem. Also, there are studied the pernicious and positive effects that these breeding styles have on development according to child and youth psychopathology and prosocial behavior. Finally, there are presented certain preventive measures to promote the development of prosocial behavior and minimize the incidence of that child and youth psychopathology influenced by the breeding styles.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11049
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estilos_Torres_2019.pdf518,78 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons