Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11048
Título : Duelo migratorio y dificultades de adaptación de los migrantes argentinos arraigados en España
Autor : González Fontán, Agustina
Otras materias: Emigració i immigracióDolPsicopatologiaEmigración e inmigraciónDueloPsicopatología
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest Treball Final de Grau es realitza amb la finalitat de recollir informació sobre les dificultats d’adaptació que sorgeixen durant el procés migratori, així com la relació entre dol migratori i psicopatologia. Per tal d’aconseguir-ho, el projecte consta d’una part teòrica i de l’elaboració d’un treball de camp centrat en la migració forçada, amb l’objectiu de donar a conèixer l’impacte del fenomen migratori, les repercussions que comporta o les formes d’afrontament que s’estableixen. La investigació té la finalitat de deixar constància de la gravetat de les conseqüències que comporta la migració econòmica, també considerada forçada.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11048
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Duelo_Gonzalez_2017.pdf2,52 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons