Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11023
Título : "Amarme para amarte". El amor desordenado de sí como factor etiológico explicativo del psiquismo enfermo, en la psicología clásica y contemporánea
Autor : Gallardo Garrido-Lestache, María
Otras materias: Psicologia humanísticaNarcisismeTrastorns de la personalitatPsicología humanísticaNarcisismoTrastorno de la personalidad
Fecha de publicación : 4-dic-2014
Resumen : Breu exposició de la funció que exerceix l'amor de si en la configuració i dinamisme de l'equilibri psíquic humà. S'estudia la seva naturalesa i les causes explicatives de la seva gènesi, ordenació i perfeccionament, així com de la seva perversió, a la llum de l'ensenyament de la Psicologia clàssica, particularment la aristotèlic-tomista, i de les corrents de Psicologia contemporània.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11023
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Amarme_Gallardo_2014.pdf1,97 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons