Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11022
Título : Alteraciones de la memoria implícita y explícita en el envejecimiento natural y en la demencia tipo Alzheimer
Autor : Costa Besa, Yolanda
Otras materias: Envelliment de la poblacióMalaltia d'AlzheimerDemènciaNeuropsicologiaHipocamp (Cervell)Envejecimiento de la poblaciónEnfermedad de AlzheimerDemenciaNeuropsicologíaHipocampo (Cerebro)
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : L’esperança de vida ha millorat en aquest darrer segle, al mateix temps, han augmentat les malalties neurodegeneratives, sent l’Alzheimer el seu màxim exponent, caracteritzant-se per una important pèrdua de memòria. Davant d’aquesta realitat, l’objectiu últim d’aquest treball, és corroborar que les alteracions de memòria (explícita i implícita) no formen part del procés d’envelliment natural. Per a tal propòsit, després d’assentar els aspectes generals sobre la memòria, ens centrarem amb l’anàlisi de les alteracions que es produeixen en la memòria explícita i implícita, tant durant el procés d’envelliment natural, com en el patològic, particularment en el cas de la malaltia d’Alzheimer. Per arribar a una conclusió fefaent, s'efectuarà un minuciós i crític estudi, revisant la literatura específica i científica existent.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11022
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Alteraciones_Costa_2014.pdf3,13 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons