Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11021
Título : Teatro, psicología y Shakespeare. Estudio de la personalidad de Macbeth y Lady Macbeth
Autor : Steegmann Pascual, Ignasi
Otras materias: TeatreMimesi en la literaturaCatarsiShakespeare, William, 1564-1616. MacbethTeatroMímesis en la literaturaCatarsis
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : El treball que aquí es presenta s’inicia amb la descripció de tres models principals de concebre la funció del teatre. A continuació, es demostrarà que l’estratègia més vàlida axiològicament és aquella que parteix d’Aristòtil amb els conceptes de mímesi i catarsi. A partir d’aquí, la segona part del document es centra en verificar que l’obra Macbeth de William Shakespeare és un bon exemple d’aquest model. Per aquest motiu, s’analitza que el text de l’autor britànic concordi amb la realitat. Més concretament, s’estudia que el comportament psicològic dels protagonistes sigui versemblant, i que l’espectador pugui extreure un aprenentatge vàlid quan observi aquesta representació teatral.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11021
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Teatro_Steegmann_2014.pdf651,68 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons