Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11020
Título : Grooming en la adolescencia
Autor : Moreno Arellano, Alba
Otras materias: Assetjament sexualXarxes socialsAdolescentsAcoso sexualRedes socialesAdolescentes
Fecha de publicación : jun-2019
Resumen : L'augment de l'ús de les tecnologies en edats primerenques i altres factors com la falta d'informació o característiques pròpies de l'edat, comporten al fet que els adolescents estiguin més exposats als perills existents en les xarxes. Entre les diferents amenaces, el grooming, definit com l'assetjament d'un adult a un menor a través de les xarxes amb finalitats sexuals, se situa com el més comú en l'etapa de l'adolescència. Davant aquesta realitat, es considera primordial dur a terme una primerenca prevenció i detecció. És per això, que l'objectiu del present treball constarà d'una anàlisi detallada del concepte de grooming i les parts implicades en el procés d'assetjament, és a dir, assetjador i víctima, així com altres riscos col·laterals d'Internet. A més, s'analitzaran els resultats d'un qüestionari ad hoc administrat a 225 alumnes de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, d’un col·legi de Barcelona, amb l'objectiu d'analitzar la situació de grooming, en les diferents 6 franges d'edat. Aquests resultats, seran totalment anònims i marcaran el percentatge de prevalença de risc en cadascun dels cursos en relació a cada pregunta. S'oferiran els resultats al centre educatiu perquè puguin tenir una visió global de la situació i poder fer un seguiment o establir una pauta concreta i/o general en funció de l'analitzat. S'oferirà un protocol d'actuació elaborat per altres institucions tant per a famílies com centres educatius, perquè pugui ser útil davant una situació de risc i, a més, un tríptic i pàgina web perquè puguin consultar tota la información per detectar o prevenir,i suprimint la necesitat de recorrer a altres fonts.

El aumento del uso de las tecnologías en edades tempranas y otros factores como la falta de información o características propias de la edad, conllevan a que los adolescentes estén más expuestos a los peligros existentes en las redes. Entre las diferentes amenazas, el grooming, definido como el acoso de un adulto a un menor a través de las redes con fines sexuales, se sitúa cómo el más común en la etapa de la adolescencia. Ante esta realidad, se considera primordial llevar a cabo una temprana prevención y detección. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo constará de un análisis detallado del concepto de grooming y las partes implicadas en el proceso de acoso, es decir, acosador y víctima, así como otros riesgos colaterales de Internet. Además, se analizarán los resultados de un cuestionario ad hoc administrado a 225 alumnos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de un Colegio de Barcelona, con el objetivo de analizar la situación en relación al grooming en las distintas franjas de edad. Estos resultados, serán totalmente anónimos y marcarán el porcentaje de prevalencia de riesgo en cada uno de los cursos en relación a cada pregunta. Se ofrecerán los resultados al centro educativo para que puedan tener una visión global de la situación y poder hacer un seguimiento o establecer una pauta concreta y/o general en función de lo analizado. Se ofrecerá un protocolo de actuación elaborado por otras instituciones tanto para familias como centros educativos, para que pueda ser útil ante una situación de riesgo y, además, un tríptico y página web para que puedan consultar la información para detectar o prevenir, suprimiendo así la necesidad de recurrir a otras fuentes.

The increasing use of technologies at an early age and other factors such as the lack of information or characteristics specific to age means that adolescents are more exposed to dangers in networks. Among the different threats, grooming, defined as the harassment of an adult by a minor through sexual networks, is positioned as the most common in the adolescence stage. In view of this reality, early prevention and detection is considered essential. That is why the objective of this paper will consist of a detailed analysis of the concept of grooming and the parties involved in the harassment process, that is, harasser and victim, as well as other collateral risks of These results will be completely anonymous and will mark the percentage of risk prevalence in each of the courses in relation to each question. The results will be offered to the educational center so that they can have an overview of the situation and be able to monitor or establish a concrete and/or general pattern according to the analyzed. A protocol of action developed by other institutions for both families and educational establishments will be offered, so that it can be useful in a situation of risk and, in addition, a triptych and a website so that they can consult the information to detect or prevent, thus eliminating the need to resort to other sources.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11020
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Grooming_Moreno_2019.pdf1,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons