Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11019
Título : Vicio, delito y psicopatología: los límites de la responsabilidad moral
Autor : Aranguren Vázquez, Carlos
Otras materias: PsicopatologiaLlibertatConsciència (Moral)PsicopatologíaLibertadConciencia (Moral)
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : A continuació, pretenem valorar en quina mesura l’home és responsable a la malaltia mental, sabent que és una pregunta de difícil solució i, en certa manera, incontestable. La normalitat serà el nostre punt de partida. Amb aquest objectiu, analitzarem el terme, l’essència, els tipus i les limitacions de la llibertat així com la seva utilització. Donarem espai també a l’exposició de la consciència moral ja que és objecte d’estudi en afers de responsabilitat moral. En aquest cas, volem apropar-nos als fonaments antropològics i ètics de l’home amb la voluntat d’entendre, tot el que sigui possible, el significat de la responsabilitat moral i la voluntarietat de l’acció humana.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11019
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Vicio_Aranguren_2014.pdf908,83 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons