Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11017
Título : Coparentalidad y ajuste psicológico de los hijos a lo largo de la infancia
Autor : Revuelto Calleja, Ana
Otras materias: Guarda i custòdiaDivorciGuardia y custodiaDivorcio
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : En el present treball es pretén (1) Realitzar una revisió bibliogràfica de fonts primàries i secundàries entorn del constructe de coparentalitat en famílies intactes i divorciades i (2) revisar els instruments per mesurar la coparentalitat en famílies en procés de divorci i divorciades en l’àmbit de la valoració pericial. En concret, aquells referits específicament a la coparentalitat, aplicats al cotext judicial Espanyol. Per a la recerca documental s’han utilitzat les bases de dades del Google Acadèmic, PsicoDoc, Psychritics i Psychinfo.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11017
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Coparentalidad_Revuelto_2017.pdf720,89 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons