Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11014
Título : El trastorno antisocial de personalidad, la psicopatía y sus repercusiones sociales
Autor : Ventosa Rodrigo, Ingrid
Otras materias: Trastorns de la personalitat antisocialMalalties mentalsPsicopatologiaAspectes socialsTrastorno de personalidad antisocialEnfermedades mentalesPsicopatologíaAspectos sociales
Fecha de publicación : 25-feb-2014
Resumen : El present treball es basa en un estudi sobre el trastorn antisocial de la personalitat i el controvertit concepte de psicopatia. Es realitza una descripció de cada trastorn amb les seves respectives característiques, així com una diferenciació entre un trastorn i un altre. S’analitzen les repercussions socials d’ambdós trastorns, així com les característiques delictives més comuns i el concepte d’imputabilitat. Per últim, ens torbem amb un anàlisi de casos reals de subjectes amb els esmentats trastorns.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11014
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Trastorno_Ventosa_2013.pdf6,98 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons