Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11013
Título : Narcisismo: ¿Una nueva patología en nuestra sociedad actual? La búsqueda incansable de la propia identidad a través de las Redes Sociales
Autor : Arcusa Les, Gloria
Otras materias: NarcisismeXarxes socialsNarcisismoRedes sociales
Fecha de publicación : 15-dic-2015
Resumen : En el present treball pretenem demostrar que existeix una relació entre el narcisisme i l'ús de les xarxes socials. A través de les xarxes socials Facebook i Instagram, concretament, veiem la influència que aquestes exerceixen en la pròpia identitat i en la sociabilitat. Així mateix, evidenciem que els usuaris tenen la necessitat permanent que els altres els afirmin i reconeguin, i que això es veu afavorit pels components principals d'aquestes xarxes socials. Afirmem, llavors, que el narcisisme al que fem referència es tracta d'una patologia social, causada principalment per la manca d'una veritable educació en la nostra societat, ja que les persones no es coneixen ni s’estimen bé a sí mateixes ni tampoc a l’alteritat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11013
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Narcisismo_Arcusa_2015.pdf569,65 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons