Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11011
Título : Influencias ambientales en el trastorno límite de la personalidad
Autor : Ubach Royo, Ángel
Otras materias: Trastorn límit de la personalitatInfluència del medi ambient en l'homeEtiologiaTrastorno límite de la personalidadInfluencia del medio ambiente en el hombreEtiología
Fecha de publicación : 16-nov-2012
Resumen : El present treball aprofundeix en l'estudi del Trastorn Límit de la Personalitat emfatitzant la seva etiologia i el seu tractament des del punt de vista dels factors ambientals. Per a això s'ha realitzat una revisió bibliogràfica sobre el tema i s'han proposat una sèrie d'aspectes a tenir en compte per al futur desenvolupament d'un model etiològic i de tractament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11011
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Influencias_Ubach_2012.pdf450,1 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons