Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/10694
Título : Comunicació política i opinió pública / per Jordi Pérez Llavador i Josep Solves.
Autor : Pérez Llavador, Jordi.
Solves Almela, Josep Antoni.
Materias: Comunicación en la política - España - Comunidad Valenciana.Communication in politics - Spain - Valencia (Autonomous Community)Public opinion.Opinión pública.
Fecha de publicación : 20-jun-2007
Editorial : Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Comunicació.
Citación : Pérez Llavador, J. y Solves, J. (2007). Comunicació política i opinió pública. Treballs de comunicació. Barcelona (España) : Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Comunicació. N. 22 (jun. 2007), pp. 73-85. DOI: https://doi.org/10.2436/20.3008.01.6
Resumen : La recerca en comunicació política en el País Valencià travessa un estadi primerenc i els seus resultats, a hores d’ara, es poden qualificar de dispersos. Tant els treballs personals primer, com les línies de recerca després, han anat configurant-se segons s’implantaven els estudis de comunicació a les universitats valencianes; la joventut d’aquests estudis permet intuir una certa adolescència a la investigació. Dels camps d’apropament a la comunicació política, l’anàlisi teorètica de fenòmens lligada a l’observació crítica de l’opinió pública és el que ha motivat un major interès entre els estudiosos valencians. Destaca també l’anàlisi de campanyes electorals i les ferramentes de comunicació, tant en comicis generals com autonòmics. Malgrat el voluntarisme dels investigadors, reflectit en el nombre i caràcter de la seua producció, la mancança d’un context de recerca promogut institucionalment dificulta un treball coordinat i d’entitat. Convindria omplir aquest buit i considerar la relació essencial que mantenen comunicació política i democràcia.

Research on political communication in the Valencia Country is burgeoning and the results so far could be described as unfocused. The design of both personal work and subsequent research has been influenced by the way in which communication programs in the Valencia universities are designed; these young programs seem, perhaps, rather novice regarding research. Of the areas related to political communication, the one that has aroused most interest among Valencian scholars is theoretical analysis of public opinion. Also noteworthy is analysis of political campaigns and communication tools, both regional and statewide. Despite the well intended nature of the research, reflected in the quantity and character of production, the lack of an institutionally-promoted research context impedes coordinated, organized research. Filling this gap would be highly beneficial, considering the fundamental relationship between political communication and democracy.
Descripción : Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: https://www.raco.cat/index.php/TreballsComunicacio/article/view/242952/325621
Este es un número monográfico que se titula "La recerca en comunicació en el País Valencià".
URI : http://hdl.handle.net/10637/10694
Derechos: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
ISSN : 1131-5687
2014-0029 (Electrónico)
Aparece en las colecciones: Dpto. Comunicación e Información Periodística

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Comunicació política i opinió pública.pdf87,59 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.