Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/10065
Título : Literatura memorialística del primer terç del segle XX : el dietari "Varia I" (1934-1935) de Nicolau Primitiu Gómez Serrano / Alaitz Zalbidea Berenguer.
Autor : Zalbidea Berenguer, Alaitz.
Materias: Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, 1877-1971 - Biografías.Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, 1877-1971 - Crítica e interpretación.Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, 1877-1971 - Criticism and interpretation.Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, 1877-1971 - Biography.Catalan language - Valencia - History and criticism.Lengua catalana - Valencia - Historia y crítica.Catalan language - Valencia - Historical lexicology.Lengua catalana - Valencia - Lexicología histórica.Comunidad Valenciana - 1934-1935 - Política y gobierno.Comunidad Valenciana - Situación social - 1934-1935.Valencia (Autonomous Community) - Social conditions - 1934-1935.Valencia (Autonomous Community) - 1934-1935 - Politics and government.
Fecha de publicación : 1-may-2018
Editorial : Universitat Autònoma de Barcelona
Universidade de Sao Paulo.
Citación : Zalbidea Berenguer, A. (2018). Literatura memorialística del primer terç del segle XX : el dietari "Varia I" (1934-1935) de Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Revista Internacional d'Humanitats, n. 43, pp. 87-104.
Resumen : Els dietaris de Nicolau Primitiu són un conjunt de volums memorialístics que abracen el període comprés entre els anys 1916 i 1959, en els quals l’autor relata les seues vivències i elucubra al voltant de diversos temes relacionats amb la llengua i la cultura del seu país. El dietari analitzat més extensament en aquest article és el Varia I (1934-1935), del qual oferim un estudi temàtic i lèxic i presentem les característiques de la seua edició, producte de la nostra tesi doctoral. Les seues pàgines inicien un camí de maduresa intel·lectual de l’autor, que presenta un ventall de notícies i successos de diversa índole durant la segona república espanyola, en què el valencianisme cultural i polític desplega una intensa activitat. / The diaries of Nicolau Primitiu are a set of unpublished books of memories that cover the period between 1916 and 1959, in which the author relates his experiences and hears about various topics related to the language and culture of his country The diary that we study more extensively in this article is Varia I (1934-1935), from which we offer a thematic and lexicon study and present the characteristics of its edition, product of our doctoral thesis. Its pages are the beginning of the maduration process of the author, who presents a range of news and events of different kinds during the second Spanish republic, where cultural and political Valencianism is intensely active.
Descripción : Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: http://www.hottopos.com/rih43/87-104Zalbidea.pdf
URI : http://hdl.handle.net/10637/10065
Derechos: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
ISSN : 1516-5485.
Aparece en las colecciones: Dpto. Humanidades
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.