Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11624
Título : Invierno, primavera y otoño del Carlismo (1939 - 1976)
Autor : Rodon Guinjoan, Ramón María
Materias: CarlismoCarlisme1939-1976
Fecha de publicación : 10-oct-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : Aquesta tesi la portava reflexionant el seu autor des de feia força temps; és una visió del Carlisme com a col·lectiu polític, des de la Guerra Civil fins a 1976, a través de tot el Règim franquista i els inicis d’una Transició amb prou feines insinuada. Els seus trets essencials es divideixen en tres aportacions: naturalesa sociopolítica del Carlisme, conservació dels idearis de la Tradició hispana (evolutiva i oberta però permanent en l’essencial) i reacció davant l’intent, sorgit als anys 70, de desvirtuar-ne el contingut doctrinal com a drecera per tal d’assolir el Poder en moments en què aquest objectiu resultava, a més, utòpic i impossible.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11624
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Invierno_Rodon_UAOTesis_2015.pdf3,03 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons